Як оформити декретну відпустку

Фото: 

Державні пільги мож­на умов­но розділити на два ви­ди - відпустки та грошові до­по­мо­ги.

Хо­ча по­нят­тя декретної відпустки міцно увійшло в на­ше жит­тя, але юри­дич­но такої відпустки немає, точніше, нею мож­на на­зва­ти як відпустку по вагітності та по­ло­гах, так і відпустку по до­гля­ду за ди­ти­ною (ст.17 та 18 За­ко­ну України про відпустки).

Вагітній жінці, яка працює офіційно, надається опла­чу­ва­на відпустка по вагітності та по­ло­гах, що компенсує втра­ту зар­пла­ти за цей період. Підставою для відпустки є лікарняний лист із жіночої консультації (він же - лист тимчасової непрацездатності), ви­да­ний згідно з п. 1 ст. 51 За­ко­ну 2240 "Про за­галь­но­обов'яз­ко­ве дер­жав­не стра­ху­ван­ня у зв'яз­ку з тим­ча­со­вою втра­тою працездатності".

Відпустка починається з трид­ця­то­го тиж­ня вагітності і ніяк не за­ле­жить від кількості ча­су, відпрацьованого на підприємстві. Для жінки, офіційно оформленої, су­ма до­по­мо­ги по вагітності та по­ло­гах розраховується з середньоденної (середньогодинної) заробітної пла­ти на кількість ро­бо­чих днів (го­дин), що при­па­да­ють на відпустку.

Ко­ли жінка працює неофіційно, су­ма до­по­мо­ги розраховується ви­хо­дя­чи із се­редньо­го до­хо­ду на кількість ка­лен­дар­них днів, які при­па­да­ють на дек­рет­ну відпустку, без ура­ху­ван­ня вихідних і свят.

Відповідно до За­ко­ну України про відпустки, жінці надається відпустка по вагітності та по­ло­гах тривалістю 126 ка­лен­дар­них днів (70 до пологів і 56 - після). У разі на­род­жен­ня двох і більше дітей, або будь-яких усклад­нень при по­ло­гах відпустку збільшується до 140 днів (70 - до, і 70 після пологів).

До­дат­ко­вий лист непрацездатності на чо­тир­над­цять ка­лен­дар­них днів у та­ко­му ви­пад­ку видається за місцем спос­те­ре­жен­ня вагітної жінки, на підставі за­пи­су в історії пологів та в обмінної кар­ти вагітної, засвідченої підписом го­лов­но­го лікаря та пе­чат­кою лікувально-профілактичного за­кла­ду, де відбулися по­ло­ги.

Весь цей час про­во­дить­ся вип­ла­та до­по­мо­ги у пов­но­му обсязі за ра­ху­нок коштів Фон­ду стра­ху­ван­ня в розмірі 100% середньої заробітної пла­ти не­за­леж­но від стра­хо­во­го ста­жу.

Відпустка по вагітності та по­ло­гах надається в пов­но­му обсязі не­за­леж­но від то­го, ко­ли са­ме на­ро­ди­ла­ся ди­ти­на. Тоб­то, як­що до пологів май­бут­ня ма­ма не вит­ра­ти­ла 70 по­кла­де­них днів, їх за­ли­шок пе­ре­но­сить­ся на післяпологовий період.
Як­що жінка відноситься до 1-4 категорії по­страж­да­лих при аварії на Чорнобильській АЕС, то во­на має пра­во от­ри­ма­ти лікарняний лист на 180 днів (90 до пологів і 90 - після).

Для то­го щоб по­ча­ти відпустку в період до пологів, жінці потрібно пе­ре­бу­ва­ти на обліку в жіночій консультації чи поліклініці. Інакше во­на отримує лікарняний лист з дня пологів: 56 днів у зви­чай­но­му ви­пад­ку; 70 днів при народженні декількох дітей, пе­ред­час­них пологів або ви­ник­ли усклад­нень, і 90 днів, як­що ма­ма відноситься до 1-4 категорії по­страж­да­лих від аварії на ЧАЕС.

У ситуації, ко­ли ма­ма вже перебуває у відпустці по до­гля­ду за стар­шою ди­ти­ною або дітьми, во­на все рівно має пра­во на відпустку по вагітності та по­ло­гах на за­галь­них підставах, і ця відпустка має бу­ти спла­че­на повноцінно.

Як­що жінка перебуває у будь-якій іншому відпустці, во­на має пра­во на відпустку по до­гля­ду за ди­ти­ною, на за­галь­них підставах, з то­го дня, ко­ли був ви­пи­са­ний лис­ток непрацездатності. А дні по­пе­редньо­го відпустки, що за­ли­ши­ли­ся, на­да­ють­ся їй пізніше.

По закінченню відпустки по вагітності та по­ло­гах, мо­ло­да ма­ма мо­же вий­ти на ро­бо­ту, або піти у відпустку по до­гля­ду за ди­ти­ною, од­нак тоді во­на вже не бу­де от­ри­му­ва­ти се­ред­ню зар­пла­ту щомісяця. Жінці у відпустці по до­гля­ду за ди­ти­ною при­зна­че­на ли­ше су­ма, що виплачується підприємством з коштів Фон­ду дер­жав­но­го стра­ху­ван­ня (а як­що ма­ма не працює - во­на мо­же от­ри­му­ва­ти ці гроші че­рез рай­он­ний ор­ган соціального за­без­пе­чен­ня).

За ба­жан­ням жінки, під час відпустки по до­гля­ду за ди­ти­ною, во­на мо­же пра­цю­ва­ти не­пов­ний ро­бо­чий день або на до­му, не втра­ча­ю­чи пра­ва на от­ри­ман­ня державної до­по­мо­ги (ст.179 Тру­до­во­го Ко­дек­су). Весь цей час нараховується як за­галь­ний, так і без­пе­рер­в­ний тру­до­вий стаж, а та­кож стаж ро­бо­ти за фа­хом (спеціальний тру­до­вий стаж) (ст.181 Тру­до­во­го Ко­дек­су).

Підприємство за ра­ху­нок влас­них коштів мо­же на­да­ва­ти жінкам част­ко­во опла­чу­ва­ну відпустку та відпустку без збе­ре­жен­ня заробітної пла­ти по до­гля­ду за ди­ти­ною більшої тривалості. Як­що ди­ти­на має по­тре­бу у до­машньо­му догляді, жінці в обов'яз­ко­во­му по­ряд­ку надається відпустка без збе­ре­жен­ня заробітної пла­ти тривалістю, ви­зна­че­ною у ме­дич­но­му вис­нов­ку, але не більше ніж до до­сяг­нен­ня ди­ти­ною шестирічного віку.

За час відпустки за жінкою, яка має ди­ти­ну, зберігається місце ро­бо­ти (по­са­да).

Відповідно до ст. 184 Тру­до­во­го Ко­дек­су звільнення жінок, які ма­ють дітей віком до трь­ох років (до шес­ти років - ди­вись ст. 179 Тру­до­во­го Ко­дек­су), оди­но­ких матерів при наявності ди­ти­ни віком до чо­тир­над­ця­ти років або ди­ти­ни-інваліда з ініціативи влас­ни­ка або упов­но­ва­же­но­го ним ор­га­ну не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, ко­ли допускається звільнення з обов'яз­ко­вим пра­цев­лаш­ту­ван­ням.

dytyna.info

Категории: 

Добавить комментарий